Hoppa till huvudinnehåll

5. Anpassning till klimatförändringen

Esbo minimerar de skadliga effekterna och skadorna som klimatförändringen orsakar för invånarna, samhället och miljön.

Bild: Espoon kaupunki

Klimatet förändras trots kolneutraliteten. Till följd av den globala uppvärmningen blir lokala extrema väderfenomen fler och kraftigare. I Esbo hotar särskilt översvämningar, skyfall och extremvärme samhällets funktionsförmåga, invånarnas och miljöns välbefinnande samt byggnadernas, infrastrukturens och egendomens integritet. Dessutom förändras livsmiljöerna och den biologiska mångfalden på grund av klimatförändringar och människans övriga verksamhet, vilket ytterligare bidrar till en försämring av planetens förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna. Också människans överlevnad och välbefinnande är i hög grad beroende av den biologiska mångfalden. Därför strävar Esbo efter att anpassa sig till väderförhållandena som ändras, förbereda sig för skador orsakade av extrema väderförhållanden och förhindra förlusten av den biologiska mångfalden.

Staden förbereder sig på översvämningar som blir allt mer frekventa till följd av skyfall och ökade smältvattenmängder bland annat genom dagvattenhanteringen. Man försöker förebygga de skador som extremvärmen orsakar med hjälp av anvisningar och ett varningssystem för värmeböljor. Den biologiska mångfalden bevaras och ökas bland annat genom att skydda, återställa och anlägga grönområden. Staden utökar också kommunikationen om anpassningen till klimatförändringarna.