Hoppa till huvudinnehåll
Bild: Espoon kaupunki

Esbos klimatmål

Esbo stads ambitiösa mål är att vara kolneutralt före 2030.

Att staden är kolneutral innebär att den bara producerar den mängd växthusgasutsläpp som den kan binda från atmosfären i kolsänkor. Målet är att minska de årliga utsläppen med 80 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. De resterande 20 procenten kommer att bindas i stadens egna kolsänkor. Kolneutralitet är en del av Berättelsen om Esbo.

De åtgärder som finns med i Klimatvakten är baserade på Esbo stads åtgärdsplan för hållbar energi och klimat (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) (filen finns endast på finska). Åtgärdsplanen SECAP beskriver i grova drag 80 åtgärder för att stävja klimatförändringarna och anpassa sig till dem. I Klimatvakten har det emellertid registrerats 111 åtgärder, eftersom åtgärderna i SECAP har delats upp i mindre delar för Klimatvakten så att det ska vara lättare att följa upp framstegen inom åtgärderna och färdigställandet av dem.

SECAP är ett viktigt verktyg för verkställande av Borgmästaravtalet för klimat och energi (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy) som Esbos borgmästare har undertecknat. Borgmästarna som har undertecknat klimatavtalet förbinder sig att stödja de utsläppsminskningar på 40 procent till 2030 som EU har fastställt. Esbos mål är dock mer ambitiöst än så: Esbos mål är att vara helt kolneutralt före 2030.

Esbo stad genomför sitt klimatarbete och stödjer sitt kolneutralitetsmål med hjälp av olika avtal, utredningar och program.

Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä undertecknade Borgmästaravtalet för klimat och energi (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy) 2018 efter ett enhälligt beslut av stadsfullmäktige. Avtalet förpliktar borgmästarna som undertecknat det att stödja de utsläppsminskningar på 40 procent till 2030 som EU har fastställt. Esbo stads åtgärdsplan för hållbar energi och klimat (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) är ett centralt verktyg för verkställande av avtalet. Åtgärderna som registrerats i Klimatvakten är baserade på Esbo stads SECAP-plan (filen finns endast på finska).

Esbo har åtagit sig att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) som en föregångarstad till 2025. Målet är ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart Esbo. Många klimatåtgärder bidrar också till uppnåendet av de globala målen för hållbar utveckling, och även dessa mål har tagits med i anslutning till åtgärderna i Klimatvakten.

Programmet Ett hållbart Esbo är Esbo stads förvaltningsövergripande utvecklingsprogram för fullmäktigeperioden 2021–2025. Utvecklingsprogrammen är ett viktigt hjälpmedel i genomförandet av Berättelsen om Esbo. Med programmen söks lösningar på viktiga förvaltningsövergripande utvecklingshelheter och utmaningar under fullmäktigeperioden. Den innevarande fullmäktigeperioden är den tredje i rad för arbetet med programmet för hållbar utveckling.

Genom arbetet med programmet för hållbar utveckling stöds Esbos mål att föregå som ett globalt exempel i uppnåendet av FN:s globala mål för hållbar utveckling och att vara kolneutral före 2030. Fullmäktige har satt upp fem nyttomål för programmet Ett hållbart Esbo, med hjälp av vilka staden stärker en hållbar tillväxt även i framtiden. För att uppnå målen utvecklar staden tillsammans med företag och andra partner lösningar som är goda exempel på framtidens kolneutrala stadsliv.

Programmets mål främjas inom fem utvecklingsområden: trafik, energi, cirkulär ekonomi och hållbar livsstil, hållbar markanvändning och hållbart byggande samt lokal natur och biologisk mångfald. Under 2022 kommer man att inom ramen för programmet sammanställa stadens eget klimatarbete med det klimatarbete som görs med Esbosammanslutningen i färdplanen Ett kolneutralt Esbo 2030.

En av de viktigaste reformerna i Europeiska unionens nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa (sidan finns endast på engelska), är de missioner genom vilka unionen vill ta itu med globala och samhälleliga utmaningar. Missionernas verkställande stöds med betydande utvecklingsfinansiering. En av de fem missionerna är ”100 klimatneutrala och smarta städer senast 2030” (sidan finns endast på engelska). Städerna som valts till programmet förbinder sig att uppnå kolneutralitet senast år och fungerar som pilot- och innovationscentrum för lösningar som gör det möjligt för alla europeiska städer att uppnå samma mål senast 2050.

Valet av Esbo som en av de 100 föregångarstäderna stärker Esbos position som en av de ledande klimatstäderna i Europa. Det centrala verktyget i missionen är städernas klimatavtal, Climate City Contract (CCC). I Esbo kommer klimatavtalet att länkas till genomförandet av programmet Ett hållbart Esbo och utarbetandet av färdplanen Ett kolneutralt Esbo 2030. Avtalet kommer att beredas tillsammans med lokala företag och andra intressegrupper och invånare.

Esbo stad och energibolaget Fortum, som producerar fjärrvärmen i stadens område, har förbundit sig till kolneutral fjärrvärmeproduktion före 2030 (sidan finns endast på finska och engelska). Användningen av stenkol i fjärrvärmeproduktionen ska upphöra helt under 2025. Uppvärmningen av byggnader producerar en betydande andel av stadens växthusgasutsläpp.

Esbo stad har förbundit sig till Kommunsektorns energieffektivitetsavtal (KETS) 2017–2025. Avtalet stödjer uppnåendet av Finlands energi- och klimatstrategi samt Esbo stads klimatmål genom att främja energieffektiviteten och åtgärderna för användningen av förnybar energi. Avtalets centrala mål är att före slutet av året 2025 minska den totala energiförbrukningen med 7,5 procent jämfört med 2015. Elförbrukningen producerar en betydande andel av stadens växthusgasutsläpp.

Esbo Bostäder, som ägs av Esbo stad, har förbundit sig till Åtgärdsprogrammet för hyresbostäder (VAETS) (filen finns endast på finska) 2017– 2025 som ingår i fastighetssektorns energieffektivitetsavtal. Avtalets centrala mål är att före slutet av året 2025 minska den totala energiförbrukningen med 7,5 procent jämfört med 2015. Läs mer om fastighetssektorns energieffektivitetsavtal. Elförbrukningen producerar en betydande andel av stadens växthusgasutsläpp.

Esbo stad har förbundit sig till den europeiska deklarationen för cirkulära städer, Circular Cities Declaration, vars tio mål främjar verkställandet av stadens cirkulära ekonomi och hållbara utveckling. Deklarationen för cirkulära städer stödjer Esbos mål att vara kolneutralt 2030 och uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling som en föregångarstad.

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och huvudstadsregionens kommuner publicerade i februari 2021 en en gemensam utredning om kolsänkor. I utredningen fastställdes kolsänkorna och kolförråden i städerna och deras storlek. De största kolsänkorna och kolförråden är marken och växtligheten i skogarna. När materialet samlades in var kolsänkorna i Esbo så stora att de skulle vara tillräckliga för att fullt ut binda de målsatta växthusgasutsläppen för 2030. Mängden kolsänkor och kolförråd i staden kan påverkas genom lösningarna inom stadsplaneringen.

Esbo stads åtgärdsplan för anpassning till klimatförändringarna 2022–2027 (filen finns endast på finska) bygger på Esbo stads åtgärdsplan för hållbar energi och klimat (SECAP) (filen finns endast på finska) som utarbetades 2019. Genomförandet av åtgärderna som listas i SECAP har strukturerats som uppgifter som sedan sammanställts till en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen förbinder staden till genomförandet av uppgifterna som förbättrar dess beredskap för och anpassning till klimatförändringar.

Målet är att komma igång med genomförandet under fullmäktigeperioden 2021–2025, och verkställandet övervakas årligen i Esbos arbetsgrupp för klimatanpassning med experter från stadens olika resultatenheter. Uppgifterna och indikatorerna för uppföljningen i åtgärdsplanen kommer att kompletteras allteftersom arbetet med att stävja klimatförändringarna fortskrider och nya forskningsrön tillkommer.

Natur med biologisk mångfald tryggar fungerande ekosystem, vilka för egen del bidrar också till att balansera klimatförändringarna. Åtgärderna för naturskydd (LuonTo), är ett storskaligt projekt som startade 2018. Dess mål är att skydda och främja naturvärden och den biologiska mångfalden lokalt i Esbos område, i linje med internationella och nationella åtaganden och mål samt arbetet enligt Berättelsen om Esbo. Inom projektet undersöktes och fastställdes sätt att stödja befintliga skyddsområden och komplettera naturskyddsnätverket regionalt och kvalitativt. LuonTo-projektets delområden är Kartläggning av nuläget för det ekologiska nätverket (EVN), Åtgärdsplanen för biologisk mångfald och Esbos arbetssätt för att främja biologisk mångfald.