Hoppa till huvudinnehåll
Bild: Espoon kaupunki

Vanliga frågor

På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Klimatvakten är en webbtjänst som sammanställer på ett och samma ställe de åtgärder som Esbo stad har vidtagit för att stävja klimatförändringarna och anpassa sig till dem. Invånare, beslutsfattare och tjänsteinnehavare kan via Klimatvakten följa Esbo stads klimatåtgärder och framsteg i dem.

Åtgärderna grundar sig på Esbos SECAP-plan (filen finns endast på finska), men de har delats upp och preciserats ytterligare för att göra det lättare att sprida målen och följa upp framstegen inom åtgärderna. Du kan läsa mer om Esbos SECAP-plan och om andra klimatmål.

Stadens medarbetare uppdaterar sina egna åtgärder i Klimatvakten så ofta som detta är möjligt och relevant, men minst en gång om året. Klimatvakten gör det också möjligt för stadens medarbetare att följa upp utvecklingen av flera klimatåtgärder centraliserat.

I Klimatvakten tillfogas indikatorer, med vilka man kan följa upp framstegen inom åtgärderna och för klimatmålen. Framstegen mäts direkt från minskningen av utsläppen av växthusgaser och med olika åtgärdsspecifika indikatorer, såsom antalet kilometer ny cykelbana eller antalet utbildningstillfällen. Uppsättningen av indikatorer utvecklas ständigt.

En kolneutral stad producerar bara så mycket växthusgaser som den kan binda. Esbos mål för utsläppsminskningen före 2030 är i absoluta tal 80 procent av nivåerna 1990, och att binda resterande utsläpp i kolsänkor. Kolneutralitet och andra begrepp förklaras och definieras i avsnittet Termbanken.

Klimatförändringarna som orsakas av människans verksamhet orsakar förändringar i vädret och andra miljöförhållanden, som hotar samhällets funktion, människans välbefinnande och den biologiska mångfalden. För att minimera dessa effekter måste klimatförändringarna stävjas så mycket som möjligt. Klimatförändringarna stävjas genom att minska utsläppen av växthusgaser och utöka kolsänkorna. Därför strävar Esbo efter att uppnå en situation där stadens alla utsläpp binds till dess egna kolsänkor och inte når atmosfären för att värma upp klimatet. Stävjandet av klimatförändringarna är ett globalt mål till vilket många internationella och nationella avtal och mål förpliktar oss.

Trots åtgärder för att stävja klimatförändringarna har klimatet redan förändrats och fortsätter att förändras. I Esbo har särskilt översvämningar, skyfall och extremvärme redan ökat och intensifierats. De utgör ett hot mot samhällets funktion, människornas välbefinnande och den biologiska mångfalden. För att minimera störningar och skador måste vi anpassa oss till och ha beredskap för förhållandena som förändras.