Hyppää sisältöön

Rakennamme ja korjaamme kestävästi, vähähiilisesti ja kiertotalouden periaatteet huomioiden

Kuva: Espoon kaupunki / Heidi-Hanna Karhu

Eteneminen

Aikataulussa
 • Luonnos
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuva
Vuonna 2025 voimaan tuleva rakennuslaki ohjaa laatimaan rakennushankkeista materiaaliselostukset ja ilmastoselvitykset. Uudessa laissa huomioidaan ilmastonmuutoksen ehkäiseminen, jossa kaikessa rakentamisessa pyritään vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen. Rakennuksille asetetaan tavoitteellinen tekninen käyttöikä ja niille tulee laskea hiilikäden- ja jalanjälki. Purkujätteestä tulee jatkossa purkumateriaalia, kun rakennusmateriaalien ja -osien kierrätystä edistetään. Espoon kaupunki voi edistää rakentamista ja materiaalien kierrätystä ohjaavien lakien määräyksiä ja tavoitteita sekä materiaaliselostusten ja ilmastoselvitysten laadintaa mm. tutkimalla rakenteiden ja rakennusten vähähiilisyyttä ja puurakentamisen materiaalien kehittämistä ja kierrättämistä hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä.

Kuvaus

Rakennusten kustannus- ja ilmastotehokas suunnittelun kehittäminen tehdään prosessimaisena laskentamallin kehitystyönä, jossa tutkitaan jo toteutettuja puurakentamiskohteita, tulevaa rakennuslakia sekä materiaalien kierrätystä.

Mallissa lasketaan elinkaarikustannustehokkaat sekä vähähiilisyyttä ja kierrätystä huomioivat mallirakenteet joiden pohjalta päivitetään suunnitteluohjeet ja kriteerit. Materiaalivalintojen tutkimisessa on tärkeää huomioida kaikki rakennusosat ja materiaalit, joiden kierrätys tulee myöhemmin huomioida rakennusten elinkaaren päättyessä.

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2023

  Kehitämme rakennushankkeita koskevia yleisiä lähtökohtia

  Hiilineutraalisuustavoite 2030

  • Tavoitteeseen sitoutuminen kaikkia hankkeita koskien
  • Hiilineutraalisuustavoitteen laskentaohjeiden vahvistaminen – hiilijalanjäljen leikkaus vuoden 1990 tasosta 80%, loput kompensoimalla tai muilla toimenpiteillä vuosien 2029 ja 2030 aikana.

  Hiilineutraalisuustavoitteesta olevaan rakennuskantaan seuraavat toimenpiteet

  • Energiatehokkuustavoite E- luku tavoite rakennusluvan hakuhetkellä E < 80 kWh/m2/a (= n. 20% alle määräysten nykytason)
  • Ympäristösertifikaatit, joilla pyritään RTS ympäristösertifikaatin 3-4 tähden saavuttamiseen, mutta ei välttämättä sertifioida, ellei siitä katsota olevan kohde tai muut tekijät huomioiden merkittävää hyötyä. Esimerkiksi tavoitellen imagoetua tai pyritä alueen muiden hankkeiden motivointiin tai toimitaan osana alueen muiden toimijoiden kanssa ja sitä kautta sertifiointi on tarpeen.

  Uusiutuvan energian tuotanto hankkeessa

  • maalämpö ja maaviilennys – maaviilennys on sivutuote lämmön siirtämisestä maaperään, yleensä aurinkosähköä hyödyntäen
  • tavoitteet ja tahtotila energiantuotannon hajauttamisen osalta
  • aurinkosähkö
  • aurinkolämpö – mahdollinen keino siirtää lämpöä maaperään, jos viilennystä ei käytetä, yleensä aurinkosähköä hyödyntäen

  Ympäristö- ja elinkaarinäkökulmaan liittyvät panostukset perustuen kaupunkitasoisiin linjauksiin:

  Puurakentaminen

  • hankekohtaisesti arvioidaan hyödyt, kustannukset sekä riskit huomioiden kohteen sijainti kaupunkirakenteessa ja vaikutukset ympäristöön

  Viherkattojen toteuttaminen

  • hankekohtaisesti arvioidaan hyödyt, kustannukset sekä riskit huomioiden kohteen sijainti kaupunkirakenteessa ja vaikutukset ympäristöön

  Elinkaarinäkökulma ylläpidon osalta

  • kunnossapidon näkökulma parhaista ratkaisuista ja vältettävistä ratkaisuista sekä toimivat ja vältettävät laitteet
  • siivoustoimen näkökulma toimivista ja vältettävistä ratkaisuista ja materiaaleista
 • Tehtävä31.8.2024

  Vertaillemme puurakenteisen koulu- ja päiväkotirakennusta vs betonirakenteiseen koulu- ja päiväkotirakennukseen

  Espoon tähän mennessä suurin puurakenteinen rakennus, Tiistilän koulu ja päiväkoti valmistuu vuoden 2024 aikana. Puurakenteisia päiväkoteja on toteutettu Espoossa mm. Metsolan päiväkoti, Päivänotkon päiväkoti, Mankkaan päiväkodin laajennus sekä Nuumäen päiväkoti. Näistä hankkeista saatua kokemustietoa hyödynnetään tulevissa elinkaarikustannuslaskelmissa sekä vähähiilisen rakentamisen suunnitteluohjeisssa ja toteutuksessa.

  Vertaillaan puurunkoisen Tiistilän koulun ja päiväkodin ja betonirakenteisen Kalajärven koulun ja päiväkodin tekijät.

 • Tehtävä31.12.2024

  Kehitämme vähähiilisen rakentamisen elinkaarikustannustavoitteiden prosessia

  Vähähiilisen rakentamisen prosessin kehittäminen:

  1. Määritellän puurakentamisen elinkaarikustannuslaskentamallin tavoite. Investointikulujen/ylläpitokulujen suhteeksi valitaan esim. 50/50, 60/40.
  2. Laaditaan laskentamalli ja kriteerit, joilla tavoitteeseen päästään. Laskentamallissa huomioidaan eri rakennetyyppien terveellisyys, taloudellisyuus, teknisyys ja ekologiset arvot. Laskentamallissa tutkitaan eri rakennetyyppejä (alapohja, ulkoseinä, yläpohja ja välipohja) siten, että rakennetyypeistä tarkastellaan 1 m2 pinta-alaa / rakennetyyppi. Laskennalla haetaan parhaiten arvot täyttäviä rakennetyyppejä, jotka valitaan suunnittelun ohjauksen pohjaksi. Lähtötietoina rakennetyypeissä ovat nykyiset määräysten mukaiset sertifioidut materiaalit, joissa lämmöneristävyys, kestävyys, ääneneristävyys ja paloturvallisuus on jo huomioitu. Laskentaan lisätään kustannusten, elinkaaren ja vähähiilisyyden todentavat tavoitearvot sekä pyritään huomioimaan tulevat vähähiilisyyteen tähtäävät asetukset ja määräykset.
  3. Prosessissa huomioitavia elinkaarikustannuksia: rakentamiskustannukset, kiinteistönhoitokustannukset, muutoskorjauskustannukset, ajanmukaistamiskustannukset sekä purkukustannukset.
  4. Laaditaan virtuaalinen tilaohjelma.
  5. Tarkastetaan hankkeen tavoitteeseen asetetut arvot, että ovat tasapainossa Espoon ajankohtaisten ilmastotavoitteiden ja investointiohjeman mukaiset.
  6. Luodaan virtuaalinen rakennus tietomallina valittujen rakennetyyppien ja teoreettisen tilaohjelman mukaan. Mittareina mm. E-luku, elinkaarikustannus, elinkaaren hiilijalanjälki, sisäilmaluokka, energiankulutus, energiankulutuksen hiilijalanjälki, pohjateho ja käyttäjätyytyväisyys
  7. Laaditaan pintamateriaali- ja kalusteluettelot, joilla puukäyttöä koulu- ja päiväkotihankkeissa voidaan edistää.
 • Tehtävä31.12.2025

  Kehitämme puurakentamisen suunnittelun ohjausta

  Prosessin kehittämisen, laskentamallien ja toteutuvien hankkeiden perusteella laaditaan talonrakennushankkeiden suunnitteluohjeet, joissa huomioidaan prosessin perusteella saadut tavoitearvot. Terveellisyyden, taloudellisuuden, teknisyyden ja ekologisten arvojen lisäksi huomioidaan materiaalien kierrätettävyys ja hyötykäyttö rakennuksen elinkaaren aikana.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 26.09.2023