Hyppää sisältöön

Kehitämme taloyhtiöverkoston vauhdittamaan energiatehokkuustoimenpiteitä

Kuva: Espoon kaupunki

Eteneminen

 • Luonnos

 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Valmis

Myöhässä

Taloyhtiöverkosto-toimintamallia kehittävä konsultti on kilpailutettu ja tehty alkukeväällä tätä koskeva hankintasopimus. Käynnistetty konsultin kanssa keväällä Matinkylän taloyhtiöverkoston kokoaminen kontaktoimalla Taloyhtiöklubi-hankkeen (2020-21) taloyhtiötä. Syksystä lähtien taloyhtiöitä on aktivoitu mukaan toimintaan tarjoamalla yhteistapaamisen lisäksi hakemalla ratkaisuja esille nousseisiin kehittämistarpeisiin kohdennetummalla yhteistyöllä tähän liittyvien taloyhtiöiden kanssa. Tietoisuutta verkostosta pyritään lisäämään tehostamalla hankeviestintää ja tuomaan taloyhtiöverkoston hyötyjä esille mm. taloyhtiöille järjestettävässä yhteistyöillassa. Vaikka kaupungin henkilöresursseja ei ole saatu kytkettyä hankkeeseen suunnitellulla laajuudella, määrällisesti resursointi on lähellä budjetoitua määrää.

Matinkylän taloyhtiöverkoston kehitystyöllä vastataan ajankohtaiseen haasteeseen saada peruskorjattavien 60-80 -luvun rakennusten asukkaat osaksi kaupungin kestävän kehityksen ilmastotyötä, valtuustotavoitteita ja poikkihallinnollisia ohjelmia sekä näihin liittyvää kehittämistä.

Kuvaus

"Taloyhtiöiden naapurustoyhteistyöstä ratkaisuja lähiöiden vähähiiliseen kehittämiseen" (TYKKI) -hankkeessa kehitetään vuosina 2023-24 skaalattava naapurustoyhteistyön toimintamalli, joka kytkee taloyhtiöverkoston osaksi Espoo-tarinaa, kaupungin ilmastotyötä ja alueen kehittämistä sekä tukee vihreää siirtymää vauhdittamalla taloyhtiöiden energiatoimia ja tarjoamalla yrityksille alustan kehittää energiamurrosta tukevia liiketoimintamalleja.

Kohteena on Matinkylän noin sata 60-80-luvun taloyhtiötä. Työssä tukeudutaan osin alueella vuosina 2020-21 tehtyyn taloyhtiöklubi-pilotointiin.

Toimintamallin ydin on luoda pysyvä yhteistyöelin, joka ohjaa hallituksia taloyhtiöiden suunnitelmalliseen ylläpitoon ja aktivoi energiatehokkuuden parantamistoimia sekä vähähiilistä korjaus- ja kiinteistökehittämistä. Työssä vaikutetaan asukkaiden asenteisiin, kulutustapoihin ja tietoperustaan, keinoina ohjaus, datankeruu, vertaisoppiminen, koulutus ja viestintä.

Hankkeessa pilotoidaan kaupungin ”taloyhtiökoordinaattori” -tehtävää, rajapinnan tiiviimmäksi kytkemiseksi kunnan ilmastotyöhön ja lähiöiden vähähiiliseen kehittämiseen. Hankkeessa kehitetään toimintamalli energianeuvonnan ja -koulutuksen kohdentamiseen alueen asukkaille taloyhtiöverkostoa hyödyntämällä.

Keskeiset yhteistyötahot ovat HSY Ilmastoinfo (viestintä ja koulutus), Vantaan kaupunki (”Klubitoiminnan käsikirja”) sekä paikallistoimijat Matinkylän Huolto ja Matinkylä-Seura. Ohjelmaan muihin hankkeisiin liittyvän yhteistyön lisäksi taloyhtiöverkostoa pyritään hyödyntämään kaupungin TKI-kumppanuushankkeiden pilottikohteena.

Hankkeelle on 24.1.2023 myönnetty Ympäristöministeriön erityisavustusta Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Tuen suuruus on 40 % hyväksytyistä kustannuksista. KIRAhub koordinoi ohjelmaa, sparraa ja verkottaa hankkeita sekä tukee viestintää.

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Kaupungin ilmastotoimenpiteitä tukevan taloyhtiöverkosto-toimintamallin kehittäminen ja kuvaus

  Hankkeen avaintuotokset/-tavoitteet:

  Saatu kokemusta ”taloyhtiökoordinaattorin” roolista kaupungilla toiminnan kytkemiseksi osaksi Espoon ilmastotyötä sekä taloyhtiöverkostotoimintaa yhdessä kaupungin kanssa kehittävän konsultin roolista.

  Hyödynnetty taloyhtiöverkostoa kaupungin ilmastotyössä, kohdealueen kehittämisessä ja kaupungin osallisuustyössä sekä kaupungin kumppanuus- ja tutkimusyhteistyöhankkeiden ekosysteemi- ja pilottialustana.

  Lisätty ymmärrystä toimintavan taloudellisista ja toiminnallisista reunaehdoista sekä yritysten kiinnostuksesta hyödyntää tätä taloyhtiöiden energiamurrokseen liittyvien palvelujen, tuotteiden ja liiketoimintamallien kehitystyössä.

  Syvennetty kaupungin yhteistyötä HSY-Ilmastoinfon kanssa ja ilmastotyön tavoitteita tukevan taloyhtiöviestinnän ja -koulutuksen tehostamiseksi Espoossa.

  Luotu käsitys toimintatavan vaikuttavuudesta kiinteistökannan hiilidioksidipäästöihin ja merkityksestä taloyhtiökentän kulttuurisessa muutoksessa.

  Laadittu taloyhtiöverkostotyön pohjalta, osin yhdessä Vantaan kaupungin kanssa ”Klubitoiminnan käsikirja”. Tähän kuvataan yhteistoimintaverkoston perustaminen, jäsenhankinnan tavat, palvelusisällöt, viestinnän työkalut, yhteistyötahot sekä taloudelliset puitteet.

  Vakiinnutettu taloyhtiöverkoston toiminta Matinkylässä ja luotu edellytykset toiminnan skaalaamiselle muualle Espooseen ja muihin kuntiin.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.2.2023 → 31.12.2024

Vastuuorganisaatiot

 • Kustannusarvio

  > 100 000 €

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 10/27/2023