Hyppää sisältöön

Kehitämme taloyhtiöverkoston vauhdittamaan energiatehokkuustoimenpiteitä

Kuva: Espoon kaupunki

Eteneminen

 • Luonnos
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Myöhässä

Taloyhtiöverkosto-toimintamallia kehittävä konsultti on kilpailutettu keväällä 2023 ja tehty tätä koskeva hankintasopimus. Käynnistetty keväällä Matinkylän taloyhtiöverkoston kokoaminen kontaktoimalla Taloyhtiöklubi-hankkeen (2020-21) taloyhtiötä ja houkuttelemalla uusia taloyhtiöitä mukaan toimintaan. Laajempien kuukausittaisten yhteistapaamisten sijaan toiminnan runko rakentuu useamman kerran viikossa käytävien verkkokeskusteluiden ja korttelitapaamisten varaan, minkä lisäksi verkostoon liittyvillä on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan energiatyöstä ja keskustella asiantuntijoiden kanssa sähköisellä keskustelualustalla. Hankkeen ja kaupungin kierto-/jakamistaloustavoitteiden edistämiseksi on alueelle tuotu tavaranvuokraus- ja lainauskontti, josta arjen käyttötarvikkeiden lisäksi voi lainata taloyhtiöiden energiatehokkuustyössä tarvittavia laitteita. Lisäksi kumppanuustyönä on tehty kymmentä matinkyläläistä taloyhtiötä koskeva "Kiinteistön hiililaskuri" -selvitys hiilijalanjälkilaskelmineen ja toimenpide-ehdotuksineen. Vaikka kaupungin henkilöresursseja ei ole saatu kytkettyä hankkeeseen suunnitellulla laajuudella, määrällisesti resursointi on lähellä budjetoitua määrää.

Matinkylän taloyhtiöverkoston kehitystyöllä vastataan ajankohtaiseen haasteeseen saada peruskorjattavien 60-80 -luvun rakennusten asukkaat osaksi kaupungin kestävän kehityksen ilmastotyötä, valtuustotavoitteita ja poikkihallinnollisia ohjelmia sekä näihin liittyvää kehittämistä.

Kuvaus

"Taloyhtiöiden naapurustoyhteistyöstä ratkaisuja lähiöiden vähähiiliseen kehittämiseen" (TYKKI) -hankkeessa kehitetään vuosina 2023-24 skaalattava naapurustoyhteistyön toimintamalli, joka kytkee taloyhtiöverkoston osaksi Espoo-tarinaa, kaupungin ilmastotyötä ja alueen kehittämistä sekä tukee vihreää siirtymää vauhdittamalla taloyhtiöiden energiatoimia ja tarjoamalla yrityksille alustan kehittää energiamurrosta tukevia liiketoimintamalleja.

Tavoitteena on saada ainakin puolet kohdealueen sadasta 60-80-luvun taloyhtiöstä mukaan verkostotyöhön. Työssä tukeudutaan osin alueella vuosina 2020-21 tehtyyn taloyhtiöklubi-pilotointiin.

Toimintamallin ydin on luoda pysyvä yhteistyöelin, joka ohjaa hallituksia taloyhtiöiden suunnitelmalliseen ylläpitoon ja aktivoi energiatehokkuuden parantamistoimia sekä vähähiilistä korjaus- ja kiinteistökehittämistä. Verkostoon liittyville tarjotaan viikkotapaamisilla ja sähköisellä keskustelualustalla mahdollisuuksia tiedonvaihtoon, vertaisoppimiseen ja asiantuntijakeskusteluihin. Hallitusaktiivien asenteisiin, kulutustapoihin ja tietoperustaan pyritään vaikuttamaan myös koulutuksen, ohjauksen, datankeruun ja viestinnän avulla.

Hankkeessa pilotoidaan ”taloyhtiökoordinaattori” -tehtävää hankkeen kytkemiseksi kunnan ilmastotyöhön ja lähiöiden vähähiiliseen kehittämiseen sekä tehostetaan energianeuvontaa ja -koulutusta kohdealueella ja koko Espoossa. Valittuja taloyhtiöitä koskevan hiilijalanjälkilaskennan lisäksi hankkeessa tehdään kierto-/jakamistaloutta edistävä kokeilu tuomalla alueella tavaranvuokraus- ja lainauskontti, josta arjen käyttötarvikkeiden lisäksi asukkaat voivat lainata taloyhtiöiden energiatehokkuustyössä tarvittavia laitteita.

Keskeiset yhteistyötahot ovat HSY Ilmastoinfo (viestintä ja koulutus), Vantaan kaupunki (”Klubitoiminnan käsikirja”) sekä paikallistoimijat kuten Matinkylä-Seura. HSY:n ilmastoinfon kanssa järjestetään syksyllä 2024 Taloyhtiöiden energiailta seminaareineen ja minimessuineen.

Hankkeelle on 24.1.2023 myönnetty Ympäristöministeriön erityisavustusta Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Tuen suuruus on 40 % hyväksytyistä kustannuksista. KIRAhub koordinoi ohjelmaa, sparraa ja verkottaa hankkeita sekä tukee viestintää.

Lue lisää

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2023

  Kaupungin ilmastotoimenpiteitä tukevan taloyhtiöverkosto-toimintamallin kehittäminen ja kuvaus

  Hankkeen avaintuotokset/-tavoitteet:

  Saatu kokemusta ”taloyhtiökoordinaattorin” roolista kaupungilla toiminnan kytkemiseksi osaksi Espoon ilmastotyötä sekä taloyhtiöverkostotoimintaa yhdessä kaupungin kanssa kehittävän konsultin roolista.

  Hyödynnetty taloyhtiöverkostoa kaupungin ilmastotyössä, kohdealueen kehittämisessä ja kaupungin osallisuustyössä sekä kaupungin kumppanuus- ja tutkimusyhteistyöhankkeiden ekosysteemi- ja pilottialustana.

  Lisätty ymmärrystä toimintavan taloudellisista ja toiminnallisista reunaehdoista sekä yritysten kiinnostuksesta hyödyntää tätä taloyhtiöiden energiamurrokseen liittyvien palvelujen, tuotteiden ja liiketoimintamallien kehitystyössä.

  Syvennetty kaupungin yhteistyötä HSY-Ilmastoinfon kanssa ja ilmastotyön tavoitteita tukevan taloyhtiöviestinnän ja -koulutuksen tehostamiseksi Espoossa.

  Luotu käsitys toimintatavan vaikuttavuudesta kiinteistökannan hiilidioksidipäästöihin ja merkityksestä taloyhtiökentän kulttuurisessa muutoksessa.

  Laadittu taloyhtiöverkostotyön pohjalta, osin yhdessä Vantaan kaupungin kanssa ”Klubitoiminnan käsikirja”. Tähän kuvataan yhteistoimintaverkoston perustaminen, jäsenhankinnan tavat, palvelusisällöt, viestinnän työkalut, yhteistyötahot sekä taloudelliset puitteet.

  Vakiinnutettu taloyhtiöverkoston toiminta Matinkylässä ja luotu edellytykset toiminnan skaalaamiselle muualle Espooseen ja muihin kuntiin.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.2.2023 → 31.12.2024

Vastuuorganisaatiot

 • Kustannusarvio

  > 100 000 €

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 19.06.2024